Abangan ang pagbabalik… markahan ang petsa… Desyembre 9, 2022. Kita-kitz sa Virac PLaza Rizal para sa Pasalinggaya Tres. Mapoon ang kaogmahan alas-tres ning hapon. Go Shine Virac!

Source: GO SHINE VIRAC facebook page