Ang mga patakaran para sa pagtaltag ning Ticket para sa Pasalinggaya sa Virac 3.

1. Tatawan ning tsansa ang gabos na pamilya sa MUNISIPYO NING VIRAC na manggana ning papremyo sa paagi ning pagtaltag ning sarong ticket kada Family Head. Kung sisay po ang family head saiya po nakapangalan an ticket.

2. Assigned Ticket Number – Lambang Family Head, igwang nakadestino na ticket number kaya dai po magaka-doroble o magkaigwa ning kalibongan.

3. Sa mga dai nakalista na pamilya – Kung ang saimong pamilya dai natagamahan ning ticket, posibleng dai po nakabali ang pangaran ning pamilya mo sa listahan kaya ipaabot tolos ki Kapitan ang problema. Magibo po ning makakanigong certification si Kap na mapatunay na ika residente asin family head kan Barangay. Ipapasa po ni Kapitan ang certification sa Mayor’s office tanganing matawan ning dagdag na ticket para maitao sa dai nailistang pamilya.

4. Poko-mas-o-menos 22,000 po ang nakalistang Family Head sa munisipyo asin iyan po itataltag sa gabos. DAI PO KAMING PIPILION NA TATAWAN NA PAMILYA SA BARANGAY.

5. Dai na po kaipuhan magpila para maghulog ning ticket sa tambyolo dahil munisipyo na mismo ang magibo kaiyan. Ang Ticket Stub na mareresibe nindo iyo po ang idala sa mismong aldaw ning Pasalinggaya. Halimbawa dai po kamo makapunta sa aldaw ning pa-raffle, PWEDE po nindo ipadara sa saindong AKI, TUGANG, AGOM o sa saindong mga BGY. OFFICIALS ang ticket tanganing makua ang pinangganahan na premyo. Sakaling mabunot ang sainyong numero, dai po mahagas na dai makua ang premyo dahil ang gabos na ticket number igwa na ning naka-assign na pangaran.

6. Igwang sampulong (10) tambyolo na pagbubunotan ni Gov. Boboy Hamor para sa 9 na districts ning Virac asin saro man na tambyolo para sa mga Government Employees.

7. LIBRE PO ANG TICKET. Kung igwa po kamong naisihan na nagpabakal kan ticket tabi man i-osip nindo sa munisipyo o sa saindong Barangay Officials.

Ang paliwanag na ini para sa impormasyong ning gabos. Good luck sa gabos na manggagana. Go Shine Virac.

Source: Go Shine Virac facebook page