Dakul na isyu ang satuyang tinukar sa meting-diyalogo na isinagibo niyato,.mayormente digdi ang polisiya sa operation kang “fish entrance” asin ang tamang pag assess kang pigalaog na supply na babasehan kang revenue computation nin MTO. Pirme niyatong piga discuss sainda ang mahahalagang probisyones kang Revenue Code sa essensiya nin pagigi niyatong transparent asin tinatawanan man niyato sinda nin pagkakataon na maihayag man ninda ang saindang ideya asin boot para mas na masigurado niyato na ang polisiyang pigapautob niyato sa VPM nasusunod.

Satuya man na pinag remind ang asosasyon manungod sa STRIKTONG  pagsunod sa health guidelines na pigapatupad kang IATF.

Source: Po Andy Facebook Account


Leave a comment..[fb_plugin comments]