Ang satuyang grupo asin sa tabang kang mga estudyante kang BSES CatSu na ga OJT sa MENRO nag install nin SOLID WASTE Strainer gamit ang bote nin coke. Balak niyato na installar ini sa 12 istasyon na i establisar niyato puon creek nin lanao hasta concepcion -Gogon River.

Parte ini kang satuyang dakulang kamawotan na protehiran ang satuyang salog sa kontaminasyon asin mga basura na piga sabod asin gapataw pataw sa salog asin creek.

Source: Po Andy


Leave a comment..[fb_plugin comments]