Ang satuyang personahes na gamantenar kang satuyang mga public park and plaza nag konduktar nin special operations tanganing i clearing ang school ground kang Antipolo National High School.

Saro ini sa extension service na piga tao niyato sa komunidad na nangaipo nin manpower hale sa munisipyo. Maw ot kang satuyang Mayor Posoy na ang gabos sa komunidad naaasikaso ang pangangaipo. Salamat sa satuyang streetsweepers sa daing patod na pagtao nin sadiri sa ngaran nin serbisyo publiko

Source: Po Andy


Leave a comment..[fb_plugin comments]